Serim_CRAVITY
Serim_CRAVITY
Serim_CRAVITY
Serim_CRAVITYSerimCRAVITY
Serim_CRAVITYcommunity
세림
04/18/2021 12:08:31 AM
1등글

출처: 배너팀

🔥배너제작팀모집🔥
하고싶은 이유 / 배너 예시작 / 하루에 제작 가능한 개수

1. 이붙은 매일 업로드 됩니다

2. 배너가 올라오는 날은 직사각형 & Free size로 올려주세요
(배너가 깨지면, 이붙그램이 안 예뻐요)

3. 배너를 고의적으로 깨지 말아주세요

4. 배너 제출은 옾챗, 자겟으로 해주세요
자겟으로 배너 제출 시, 배너글에 댓 남겨주세요 :)
https://t.co/h5XqA4qVdP
↳배너팀 옾챗

📷박세림 가공가능 홈마님

https://t.co/eI6IyrcLy3
◽SESICAL 님 / 상업적사용 불가

https://t.co/QJuk0pQpHj
◽SIKHYE 님 / 로고크롭×

https://t.co/eZyAvNdRiQ
◽SHINING SMILE 님

https://t.co/qObZC3Ibt2
◽봄숲 님 / 상업적사용 불가

https://t.co/4JiI2EEGlg
◽FOR RIM 님 / 상업적사용 불가

https://t.co/eZkPri5BAZ
◽blanc 님

https://t.co/1hP2DcFNaM
◽Gotta be Selm 님 / 로고크롭×

https://t.co/0h5JqZv3j6
◽Spring Rhapsody 님
세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
세림
04/18/2021 12:08:20 AM
2등글

크래비티 공식 사이트
http://me2.do/GGJaswrg

크래비티 공식 카페
http://cafe.daum.net/cravity-official

크래비티 공식 트위터
https://twitter.com/CRAVITYstarship?s=09

크래비티 공식 인스타그램
https://instagram.com/cravity_official?igshid=tnbfxhpowj3q

크래비티 공식 페이스북
http://me2.do/GxsbocX0

크래비티 공식 유튜브 채널
https://www.youtube.com/channel/UCRm-0JVuUFh5HV7NGG7qXlQ

크래비티 공식 틱톡
https://t.tiktok.com/i18n/share/user/6637681297386930177?utm_source=gh_Cravity%20official_t_caption&sec_uid=MS4wLjABAAAAaRfJ4A8OQn9PLTgv6BAI3vZBWxL-Ri7FsFuzJ1yRG-aRhzIzsdTbVRMWEkJqlnnf
세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
安性珉
04/18/2021 1:57:19 AM
3등글

- 타 아이돌(연예인) 언급은 자제해주세요
- 욕설은 자제 해주세요


ʚ뮤비

My Turn M/V
https://youtu.be/IrnhtBxHDBY

Flame M/V
https://youtu.be/ijXBdUxMnCE

BREAK ALL THE RULES M/V
https://youtu.be/NFlceOv8LMU

Cloud 9 M/V
https://youtu.be/AUc9pglUn2E


ʚ각종 사이트 투표링크
↳아이돌픽)

https://idolpick.donga.com/idol/love_idol.php?m=poll&idx=2034679&query=%EC%84%B8%EB%A6%BC

https://idolpick.donga.com/poll/poll.php?m=2

https://idolpick.donga.com/poll/poll.php?m=


🎉4월 기념일

4/3 - 형준 6700일✔
4/14 - 데뷔 1주년✔
4/26 - 앨런 생일
4/28 - 우빈 7500일
4/29 - 민희 6800일
세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
유교비티 ♡
04/17/2021 11:59:17 AM

세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
유교비티 ♡
04/17/2021 11:58:58 AM

세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
安性珉
04/17/2021 12:27:34 AM
3등글

- 타 아이돌(연예인) 언급은 자제해주세요
- 욕설은 자제 해주세요


ʚ뮤비

My Turn M/V
https://youtu.be/IrnhtBxHDBY

Flame M/V
https://youtu.be/ijXBdUxMnCE

BREAK ALL THE RULES M/V
https://youtu.be/NFlceOv8LMU

Cloud 9 M/V
https://youtu.be/AUc9pglUn2E


ʚ각종 사이트 투표링크
↳아이돌픽)

https://idolpick.donga.com/idol/love_idol.php?m=poll&idx=2034679&query=%EC%84%B8%EB%A6%BC

https://idolpick.donga.com/poll/poll.php?m=2

https://idolpick.donga.com/poll/poll.php?m=


🎉4월 기념일

4/3 - 형준 6700일✔
4/14 - 데뷔 1주년✔
4/26 - 앨런 생일
4/28 - 우빈 7500일
4/29 - 민희 6800일
세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
세림
04/17/2021 12:03:41 AM
1등글

출처: 배너팀

🔥배너제작팀모집🔥
하고싶은 이유 / 배너 예시작 / 하루에 제작 가능한 개수

1. 이붙은 매일 업로드 됩니다

2. 배너가 올라오는 날은 직사각형 & Free size로 올려주세요
(배너가 깨지면, 이붙그램이 안 예뻐요)

3. 배너를 고의적으로 깨지 말아주세요

4. 배너 제출은 옾챗, 자겟으로 해주세요
자겟으로 배너 제출 시, 배너글에 댓 남겨주세요 :)
https://t.co/h5XqA4qVdP
↳배너팀 옾챗

📷박세림 가공가능 홈마님

https://t.co/eI6IyrcLy3
◽SESICAL 님 / 상업적사용 불가

https://t.co/QJuk0pQpHj
◽SIKHYE 님 / 로고크롭×

https://t.co/eZyAvNdRiQ
◽SHINING SMILE 님

https://t.co/qObZC3Ibt2
◽봄숲 님 / 상업적사용 불가

https://t.co/4JiI2EEGlg
◽FOR RIM 님 / 상업적사용 불가

https://t.co/eZkPri5BAZ
◽blanc 님

https://t.co/1hP2DcFNaM
◽Gotta be Selm 님 / 로고크롭×

https://t.co/0h5JqZv3j6
◽Spring Rhapsody 님
세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
세림
04/17/2021 12:03:31 AM
2등글

크래비티 공식 사이트
http://me2.do/GGJaswrg

크래비티 공식 카페
http://cafe.daum.net/cravity-official

크래비티 공식 트위터
https://twitter.com/CRAVITYstarship?s=09

크래비티 공식 인스타그램
https://instagram.com/cravity_official?igshid=tnbfxhpowj3q

크래비티 공식 페이스북
http://me2.do/GxsbocX0

크래비티 공식 유튜브 채널
https://www.youtube.com/channel/UCRm-0JVuUFh5HV7NGG7qXlQ

크래비티 공식 틱톡
https://t.tiktok.com/i18n/share/user/6637681297386930177?utm_source=gh_Cravity%20official_t_caption&sec_uid=MS4wLjABAAAAaRfJ4A8OQn9PLTgv6BAI3vZBWxL-Ri7FsFuzJ1yRG-aRhzIzsdTbVRMWEkJqlnnf
세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
安性珉
04/16/2021 7:46:59 AM
3등글

- 타 아이돌(연예인) 언급은 자제해주세요
- 욕설은 자제 해주세요


ʚ뮤비

My Turn M/V
https://youtu.be/IrnhtBxHDBY

Flame M/V
https://youtu.be/ijXBdUxMnCE

BREAK ALL THE RULES M/V
https://youtu.be/NFlceOv8LMU

Cloud 9 M/V
https://youtu.be/AUc9pglUn2E


ʚ각종 사이트 투표링크
↳아이돌픽)

https://idolpick.donga.com/idol/love_idol.php?m=poll&idx=2034679&query=%EC%84%B8%EB%A6%BC

https://idolpick.donga.com/poll/poll.php?m=2

https://idolpick.donga.com/poll/poll.php?m=


🎉4월 기념일

4/3 - 형준 6700일✔
4/14 - 데뷔 1주년✔
4/26 - 앨런 생일
4/28 - 우빈 7500일
4/29 - 민희 6800일
세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
유교비티 ♡
04/16/2021 6:35:42 AM

세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
유교비티 ♡
04/16/2021 6:35:12 AM

세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
세림
04/16/2021 12:06:19 AM
1등글

출처: 배너팀

🔥배너제작팀모집🔥
하고싶은 이유 / 배너 예시작 / 하루에 제작 가능한 개수

1. 이붙은 매일 업로드 됩니다

2. 배너가 올라오는 날은 직사각형 & Free size로 올려주세요
(배너가 깨지면, 이붙그램이 안 예뻐요)

3. 배너를 고의적으로 깨지 말아주세요

4. 배너 제출은 옾챗, 자겟으로 해주세요
자겟으로 배너 제출 시, 배너글에 댓 남겨주세요 :)
https://t.co/h5XqA4qVdP
↳배너팀 옾챗

📷박세림 가공가능 홈마님

https://t.co/eI6IyrcLy3
◽SESICAL 님 / 상업적사용 불가

https://t.co/QJuk0pQpHj
◽SIKHYE 님 / 로고크롭×

https://t.co/eZyAvNdRiQ
◽SHINING SMILE 님

https://t.co/qObZC3Ibt2
◽봄숲 님 / 상업적사용 불가

https://t.co/4JiI2EEGlg
◽FOR RIM 님 / 상업적사용 불가

https://t.co/eZkPri5BAZ
◽blanc 님

https://t.co/1hP2DcFNaM
◽Gotta be Selm 님 / 로고크롭×

https://t.co/0h5JqZv3j6
◽Spring Rhapsody 님
세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
세림
04/16/2021 12:06:07 AM
2등글

크래비티 공식 사이트
http://me2.do/GGJaswrg

크래비티 공식 카페
http://cafe.daum.net/cravity-official

크래비티 공식 트위터
https://twitter.com/CRAVITYstarship?s=09

크래비티 공식 인스타그램
https://instagram.com/cravity_official?igshid=tnbfxhpowj3q

크래비티 공식 페이스북
http://me2.do/GxsbocX0

크래비티 공식 유튜브 채널
https://www.youtube.com/channel/UCRm-0JVuUFh5HV7NGG7qXlQ

크래비티 공식 틱톡
https://t.tiktok.com/i18n/share/user/6637681297386930177?utm_source=gh_Cravity%20official_t_caption&sec_uid=MS4wLjABAAAAaRfJ4A8OQn9PLTgv6BAI3vZBWxL-Ri7FsFuzJ1yRG-aRhzIzsdTbVRMWEkJqlnnf
세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
세림°
04/15/2021 11:49:23 PM

세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
평생셂
04/15/2021 8:28:10 PM

세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
Serimysun
04/15/2021 4:43:23 PM

세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
유교비티 ♡
04/15/2021 3:44:41 AM

세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
유교비티 ♡
04/15/2021 3:44:21 AM

세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
安性珉
04/15/2021 12:35:52 AM
3등글

- 타 아이돌(연예인) 언급은 자제해주세요
- 욕설은 자제 해주세요


ʚ뮤비

My Turn M/V
https://youtu.be/IrnhtBxHDBY

Flame M/V
https://youtu.be/ijXBdUxMnCE

BREAK ALL THE RULES M/V
https://youtu.be/NFlceOv8LMU

Cloud 9 M/V
https://youtu.be/AUc9pglUn2E


ʚ각종 사이트 투표링크
↳아이돌픽)

https://idolpick.donga.com/idol/love_idol.php?m=poll&idx=2034679&query=%EC%84%B8%EB%A6%BC

https://idolpick.donga.com/poll/poll.php?m=2

https://idolpick.donga.com/poll/poll.php?m=


🎉4월 기념일

4/3 - 형준 6700일✔
4/14 - 데뷔 1주년✔
4/26 - 앨런 생일
4/28 - 우빈 7500일
4/29 - 민희 6800일
세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
세림
04/15/2021 12:07:44 AM
1등글

출처: 배너팀

🔥배너제작팀모집🔥
하고싶은 이유 / 배너 예시작 / 하루에 제작 가능한 개수

1. 이붙은 매일 업로드 됩니다

2. 배너가 올라오는 날은 직사각형 & Free size로 올려주세요
(배너가 깨지면, 이붙그램이 안 예뻐요)

3. 배너를 고의적으로 깨지 말아주세요

4. 배너 제출은 옾챗, 자겟으로 해주세요
자겟으로 배너 제출 시, 배너글에 댓 남겨주세요 :)
https://t.co/h5XqA4qVdP
↳배너팀 옾챗

📷박세림 가공가능 홈마님

https://t.co/eI6IyrcLy3
◽SESICAL 님 / 상업적사용 불가

https://t.co/QJuk0pQpHj
◽SIKHYE 님 / 로고크롭×

https://t.co/eZyAvNdRiQ
◽SHINING SMILE 님

https://t.co/qObZC3Ibt2
◽봄숲 님 / 상업적사용 불가

https://t.co/4JiI2EEGlg
◽FOR RIM 님 / 상업적사용 불가

https://t.co/eZkPri5BAZ
◽blanc 님

https://t.co/1hP2DcFNaM
◽Gotta be Selm 님 / 로고크롭×

https://t.co/0h5JqZv3j6
◽Spring Rhapsody 님
세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
세림
04/15/2021 12:07:34 AM
2등글

크래비티 공식 사이트
http://me2.do/GGJaswrg

크래비티 공식 카페
http://cafe.daum.net/cravity-official

크래비티 공식 트위터
https://twitter.com/CRAVITYstarship?s=09

크래비티 공식 인스타그램
https://instagram.com/cravity_official?igshid=tnbfxhpowj3q

크래비티 공식 페이스북
http://me2.do/GxsbocX0

크래비티 공식 유튜브 채널
https://www.youtube.com/channel/UCRm-0JVuUFh5HV7NGG7qXlQ

크래비티 공식 틱톡
https://t.tiktok.com/i18n/share/user/6637681297386930177?utm_source=gh_Cravity%20official_t_caption&sec_uid=MS4wLjABAAAAaRfJ4A8OQn9PLTgv6BAI3vZBWxL-Ri7FsFuzJ1yRG-aRhzIzsdTbVRMWEkJqlnnf
세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
유교비티☆
04/14/2021 4:09:26 PM

세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
유교비티☆
04/14/2021 4:09:16 PM

세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
Serimysun
04/14/2021 9:44:17 AM
happy 1st anniversary serim ❤
세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
Seonghwa's_Atiny
04/14/2021 2:44:45 AM
Cravity ❤️
세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
Seonghwa's_Atiny
04/14/2021 2:44:06 AM
Park Serim ❤️
세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
Seonghwa's_Atiny
04/14/2021 2:43:26 AM
1st anniversary
세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
Kim Fine
04/14/2021 2:00:10 AM
serim 🥀
세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
安性珉
04/14/2021 12:45:02 AM
3등글

- 타 아이돌(연예인) 언급은 자제해주세요
- 욕설은 자제 해주세요


ʚ뮤비

My Turn M/V
https://youtu.be/IrnhtBxHDBY

Flame M/V
https://youtu.be/ijXBdUxMnCE

BREAK ALL THE RULES M/V
https://youtu.be/NFlceOv8LMU

Cloud 9 M/V
https://youtu.be/AUc9pglUn2E


ʚ각종 사이트 투표링크
↳아이돌픽)

https://idolpick.donga.com/idol/love_idol.php?m=poll&idx=2034679&query=%EC%84%B8%EB%A6%BC

https://idolpick.donga.com/poll/poll.php?m=2

https://idolpick.donga.com/poll/poll.php?m=


🎉4월 기념일

4/3 - 형준 6700일✔
4/14 - 데뷔 1주년📌
4/26 - 앨런 생일
4/28 - 우빈 7500일
4/29 - 민희 6800일
세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
세림°
04/14/2021 12:44:11 AM

세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
세림
04/14/2021 12:07:13 AM
1등글
Serim debut 1st anniversary 🎉🎉

출처: 배너팀

🔥배너제작팀모집🔥
하고싶은 이유 / 배너 예시작 / 하루에 제작 가능한 개수

1. 이붙은 매일 업로드 됩니다

2. 배너가 올라오는 날은 직사각형 & Free size로 올려주세요
(배너가 깨지면, 이붙그램이 안 예뻐요)

3. 배너를 고의적으로 깨지 말아주세요

4. 배너 제출은 옾챗, 자겟으로 해주세요
자겟으로 배너 제출 시, 배너글에 댓 남겨주세요 :)
https://t.co/h5XqA4qVdP
↳배너팀 옾챗

📷박세림 가공가능 홈마님

https://t.co/eI6IyrcLy3
◽SESICAL 님 / 상업적사용 불가

https://t.co/QJuk0pQpHj
◽SIKHYE 님 / 로고크롭×

https://t.co/eZyAvNdRiQ
◽SHINING SMILE 님

https://t.co/qObZC3Ibt2
◽봄숲 님 / 상업적사용 불가

https://t.co/4JiI2EEGlg
◽FOR RIM 님 / 상업적사용 불가

https://t.co/eZkPri5BAZ
◽blanc 님

https://t.co/1hP2DcFNaM
◽Gotta be Selm 님 / 로고크롭×

https://t.co/0h5JqZv3j6
◽Spring Rhapsody 님
세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
세림
04/14/2021 12:06:40 AM
2등글

크래비티 공식 사이트
http://me2.do/GGJaswrg

크래비티 공식 카페
http://cafe.daum.net/cravity-official

크래비티 공식 트위터
https://twitter.com/CRAVITYstarship?s=09

크래비티 공식 인스타그램
https://instagram.com/cravity_official?igshid=tnbfxhpowj3q

크래비티 공식 페이스북
http://me2.do/GxsbocX0

크래비티 공식 유튜브 채널
https://www.youtube.com/channel/UCRm-0JVuUFh5HV7NGG7qXlQ

크래비티 공식 틱톡
https://t.tiktok.com/i18n/share/user/6637681297386930177?utm_source=gh_Cravity%20official_t_caption&sec_uid=MS4wLjABAAAAaRfJ4A8OQn9PLTgv6BAI3vZBWxL-Ri7FsFuzJ1yRG-aRhzIzsdTbVRMWEkJqlnnf
세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
psr_hanyaaa
04/13/2021 8:40:44 PM
https://kpop.fandom.com › wiki › S...
Serim | Kpop Wiki | Fandom
세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
psr_hanyaaa
04/13/2021 8:38:22 PM
https://youtu.be/ASbEulvJacg
Vote
Comment
Share
urimeung
04/13/2021 4:09:01 PM

세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
安性珉
04/13/2021 8:25:50 AM
3등글

- 타 아이돌(연예인) 언급은 자제해주세요
- 욕설은 자제 해주세요


ʚ뮤비

My Turn M/V
https://youtu.be/IrnhtBxHDBY

Flame M/V
https://youtu.be/ijXBdUxMnCE

BREAK ALL THE RULES M/V
https://youtu.be/NFlceOv8LMU

Cloud 9 M/V
https://youtu.be/AUc9pglUn2E


ʚ각종 사이트 투표링크
↳아이돌픽)

https://idolpick.donga.com/idol/love_idol.php?m=poll&idx=2034679&query=%EC%84%B8%EB%A6%BC

https://idolpick.donga.com/poll/poll.php?m=2

https://idolpick.donga.com/poll/poll.php?m=


🎉4월 기념일

4/3 - 형준 6700일✔
4/14 - 데뷔 1주년
4/26 - 앨런 생일
4/28 - 우빈 7500일
4/29 - 민희 6800일
세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
세림
04/13/2021 12:06:19 AM
1등글

출처: 배너팀

🔥배너제작팀모집🔥
하고싶은 이유 / 배너 예시작 / 하루에 제작 가능한 개수

1. 이붙은 매일 업로드 됩니다

2. 배너가 올라오는 날은 직사각형 & Free size로 올려주세요
(배너가 깨지면, 이붙그램이 안 예뻐요)

3. 배너를 고의적으로 깨지 말아주세요

4. 배너 제출은 옾챗, 자겟으로 해주세요
자겟으로 배너 제출 시, 배너글에 댓 남겨주세요 :)
https://t.co/h5XqA4qVdP
↳배너팀 옾챗

📷박세림 가공가능 홈마님

https://t.co/eI6IyrcLy3
◽SESICAL 님 / 상업적사용 불가

https://t.co/QJuk0pQpHj
◽SIKHYE 님 / 로고크롭×

https://t.co/eZyAvNdRiQ
◽SHINING SMILE 님

https://t.co/qObZC3Ibt2
◽봄숲 님 / 상업적사용 불가

https://t.co/4JiI2EEGlg
◽FOR RIM 님 / 상업적사용 불가

https://t.co/eZkPri5BAZ
◽blanc 님

https://t.co/1hP2DcFNaM
◽Gotta be Selm 님 / 로고크롭×

https://t.co/0h5JqZv3j6
◽Spring Rhapsody 님
세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
세림
04/13/2021 12:06:05 AM
2등글

크래비티 공식 사이트
http://me2.do/GGJaswrg

크래비티 공식 카페
http://cafe.daum.net/cravity-official

크래비티 공식 트위터
https://twitter.com/CRAVITYstarship?s=09

크래비티 공식 인스타그램
https://instagram.com/cravity_official?igshid=tnbfxhpowj3q

크래비티 공식 페이스북
http://me2.do/GxsbocX0

크래비티 공식 유튜브 채널
https://www.youtube.com/channel/UCRm-0JVuUFh5HV7NGG7qXlQ

크래비티 공식 틱톡
https://t.tiktok.com/i18n/share/user/6637681297386930177?utm_source=gh_Cravity%20official_t_caption&sec_uid=MS4wLjABAAAAaRfJ4A8OQn9PLTgv6BAI3vZBWxL-Ri7FsFuzJ1yRG-aRhzIzsdTbVRMWEkJqlnnf
세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
유교비티☆
04/12/2021 9:00:41 PM

세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
유교비티☆
04/12/2021 9:00:19 PM

세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
安性珉
04/12/2021 12:07:01 AM
3등글

- 타 아이돌(연예인) 언급은 자제해주세요
- 욕설은 자제 해주세요


ʚ뮤비

My Turn M/V
https://youtu.be/IrnhtBxHDBY

Flame M/V
https://youtu.be/ijXBdUxMnCE

BREAK ALL THE RULES M/V
https://youtu.be/NFlceOv8LMU

Cloud 9 M/V
https://youtu.be/AUc9pglUn2E


ʚ각종 사이트 투표링크
↳아이돌픽)

https://idolpick.donga.com/idol/love_idol.php?m=poll&idx=2034679&query=%EC%84%B8%EB%A6%BC

https://idolpick.donga.com/poll/poll.php?m=2

https://idolpick.donga.com/poll/poll.php?m=


🎉4월 기념일

4/3 - 형준 6700일✔
4/14 - 데뷔 1주년
4/26 - 앨런 생일
4/28 - 우빈 7500일
4/29 - 민희 6800일
세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
세림
04/12/2021 12:03:20 AM
1등글

출처: 배너팀

🔥배너제작팀모집🔥
하고싶은 이유 / 배너 예시작 / 하루에 제작 가능한 개수

1. 이붙은 매일 업로드 됩니다

2. 배너가 올라오는 날은 직사각형 & Free size로 올려주세요
(배너가 깨지면, 이붙그램이 안 예뻐요)

3. 배너를 고의적으로 깨지 말아주세요

4. 배너 제출은 옾챗, 자겟으로 해주세요
자겟으로 배너 제출 시, 배너글에 댓 남겨주세요 :)
https://t.co/h5XqA4qVdP
↳배너팀 옾챗

📷박세림 가공가능 홈마님

https://t.co/eI6IyrcLy3
◽SESICAL 님 / 상업적사용 불가

https://t.co/QJuk0pQpHj
◽SIKHYE 님 / 로고크롭×

https://t.co/eZyAvNdRiQ
◽SHINING SMILE 님

https://t.co/qObZC3Ibt2
◽봄숲 님 / 상업적사용 불가

https://t.co/4JiI2EEGlg
◽FOR RIM 님 / 상업적사용 불가

https://t.co/eZkPri5BAZ
◽blanc 님

https://t.co/1hP2DcFNaM
◽Gotta be Selm 님 / 로고크롭×

https://t.co/0h5JqZv3j6
◽Spring Rhapsody 님
세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
세림
04/12/2021 12:03:10 AM
2등글

크래비티 공식 사이트
http://me2.do/GGJaswrg

크래비티 공식 카페
http://cafe.daum.net/cravity-official

크래비티 공식 트위터
https://twitter.com/CRAVITYstarship?s=09

크래비티 공식 인스타그램
https://instagram.com/cravity_official?igshid=tnbfxhpowj3q

크래비티 공식 페이스북
http://me2.do/GxsbocX0

크래비티 공식 유튜브 채널
https://www.youtube.com/channel/UCRm-0JVuUFh5HV7NGG7qXlQ

크래비티 공식 틱톡
https://t.tiktok.com/i18n/share/user/6637681297386930177?utm_source=gh_Cravity%20official_t_caption&sec_uid=MS4wLjABAAAAaRfJ4A8OQn9PLTgv6BAI3vZBWxL-Ri7FsFuzJ1yRG-aRhzIzsdTbVRMWEkJqlnnf
세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
유교비티 ♡
04/11/2021 8:39:14 PM

세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
유교비티 ♡
04/11/2021 8:39:00 PM

세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
유교비티 ♡
04/11/2021 8:38:39 PM

세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
out_finicy
04/11/2021 4:00:04 AM

세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
安性珉
04/11/2021 1:32:26 AM
3등글

- 타 아이돌(연예인) 언급은 자제해주세요
- 욕설은 자제 해주세요


ʚ뮤비

My Turn M/V
https://youtu.be/IrnhtBxHDBY

Flame M/V
https://youtu.be/ijXBdUxMnCE

BREAK ALL THE RULES M/V
https://youtu.be/NFlceOv8LMU

Cloud 9 M/V
https://youtu.be/AUc9pglUn2E


ʚ각종 사이트 투표링크
↳아이돌픽)

https://idolpick.donga.com/idol/love_idol.php?m=poll&idx=2034679&query=%EC%84%B8%EB%A6%BC

https://idolpick.donga.com/poll/poll.php?m=2

https://idolpick.donga.com/poll/poll.php?m=


🎉4월 기념일

4/3 - 형준 6700일✔
4/14 - 데뷔 1주년
4/26 - 앨런 생일
4/28 - 우빈 7500일
4/29 - 민희 6800일
세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
세림
04/11/2021 12:09:11 AM
1등글

출처: 배너팀

🔥배너제작팀모집🔥
하고싶은 이유 / 배너 예시작 / 하루에 제작 가능한 개수

1. 이붙은 매일 업로드 됩니다

2. 배너가 올라오는 날은 직사각형 & Free size로 올려주세요
(배너가 깨지면, 이붙그램이 안 예뻐요)

3. 배너를 고의적으로 깨지 말아주세요

4. 배너 제출은 옾챗, 자겟으로 해주세요
자겟으로 배너 제출 시, 배너글에 댓 남겨주세요 :)
https://t.co/h5XqA4qVdP
↳배너팀 옾챗

📷박세림 가공가능 홈마님

https://t.co/eI6IyrcLy3
◽SESICAL 님 / 상업적사용 불가

https://t.co/QJuk0pQpHj
◽SIKHYE 님 / 로고크롭×

https://t.co/eZyAvNdRiQ
◽SHINING SMILE 님

https://t.co/qObZC3Ibt2
◽봄숲 님 / 상업적사용 불가

https://t.co/4JiI2EEGlg
◽FOR RIM 님 / 상업적사용 불가

https://t.co/eZkPri5BAZ
◽blanc 님

https://t.co/1hP2DcFNaM
◽Gotta be Selm 님 / 로고크롭×

https://t.co/0h5JqZv3j6
◽Spring Rhapsody 님
세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
세림
04/11/2021 12:08:59 AM
2등글

크래비티 공식 사이트
http://me2.do/GGJaswrg

크래비티 공식 카페
http://cafe.daum.net/cravity-official

크래비티 공식 트위터
https://twitter.com/CRAVITYstarship?s=09

크래비티 공식 인스타그램
https://instagram.com/cravity_official?igshid=tnbfxhpowj3q

크래비티 공식 페이스북
http://me2.do/GxsbocX0

크래비티 공식 유튜브 채널
https://www.youtube.com/channel/UCRm-0JVuUFh5HV7NGG7qXlQ

크래비티 공식 틱톡
https://t.tiktok.com/i18n/share/user/6637681297386930177?utm_source=gh_Cravity%20official_t_caption&sec_uid=MS4wLjABAAAAaRfJ4A8OQn9PLTgv6BAI3vZBWxL-Ri7FsFuzJ1yRG-aRhzIzsdTbVRMWEkJqlnnf
세림_CRAVITY
Vote
Comment
Share
schedule2021. 4. 18. Sun
2021. 4.
SunMonTueWedThuFriSat
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30