Billlie
Billlie
Billlie
BilllieBilllie
Billliecommunity
KIMSUHYEON︎︎︎︎︎︎︎︎
01/20/2022 6:37:32 PM
#마지막키읔제작소_하트받는_곳
Billlie
Vote
Comment
Share
KIMSUHYEON
12/26/2021 4:15:37 PM
짱빌리 제외 절대막아
Billlie
Vote
Comment
Share
KIMSIYOON
12/29/2021 2:20:39 PM
@산아소통글#빌리들_지켜 #산아기_고정문구_제작소 하트 받는 글
Billlie
Vote
Comment
Share
KIMSIYOON
01/26/2022 12:02:28 AM
❗️빌리 단체컴 관리자 모집❗️
안녕하세요 빌리 하루나컴 관리자 산아,수현컴 관리자 하월입니다. 현재 단체컴엔 관리자가 없는 상태입니다. 그래서 저희와 커뮤분들이 같이 관리해왔지만, 더 이상은 무리일거같아서 모집을 해볼려고합니다

📢 관리자 조건 📢
13세 이상인분
하트 4~5만 이상이신 분
빌리 관련컴 10렙 이상이신 분
빌리 멤버 전체를 다 좋아시는분
다른컴 관리자나 부관리자를 맡고 있지 않으신분
최애고정 가능하신분
배너가 없으면 구해오실분
최소 5개월이상 활동하실분
나중에 가시더라도 관리자 모집까지 다 끝내고 가실분

🗣 우대 🗣
배너 제작이 가능하신분
찐팬인증(앨범 1개 이상 , 스밍 500번 이상)
*우대는 필수가 아닙니다*

❕모집기간 - 1월 25일 ~ 2월 20일❕
투표기간 - 2월 21일 ~ 2월 25일
(신청자가 한분이실 경우 찬반투표로 결정하도록 하겠습니다)

양식
애칭 / 나이 / 조건에 다 만족하는지 / 배너 제작 가능한지/ 레벨 , 보유핱수 인증사진(우대조건 만족하시면 인증사진)

https://open.kakao.com/o/gEINYgWd
여기로 신청 부탁드리겠습니다
Billlie
Vote
Comment
Share
문리
01/10/2022 2:02:08 AM
언제나 사랑해 💜
Billlie
Vote
Comment
Share
KIMSUHYEON
01/27/2022 12:05:44 AM
한우님
빌리 단체컴 관리자 모집합니다 !!
자세한건 제 피드나 KIMSIYOON닉 피드 확인해주세용
Billlie
Vote
Comment
Share
KIMSUHYEON
01/27/2022 12:05:19 AM
한우님
Billlie
Vote
Comment
Share
KIMSUHYEON
01/27/2022 12:05:01 AM
한우님
Billlie
Vote
Comment
Share
Mona Bug
01/27/2022 5:02:31 AM

Billlie
Vote
Comment
Share
Mona Bug
01/27/2022 5:04:03 AM
https://youtu.be/YWGXeksVSQo
Billlie
Vote
Comment
Share
김수연 바라기
01/27/2022 11:41:48 AM

Billlie
Vote
Comment
Share
sheonyeonram
01/26/2022 1:28:27 PM
빌랑해 🤍
Billlie
Vote
Comment
Share
김시윤
01/25/2022 11:23:06 PM
💙💜
Vote
Comment
Share
KIMSUHYEON
01/25/2022 12:20:00 AM
한우님
Billlie
Vote
Comment
Share
KIMSUHYEON
01/25/2022 12:19:50 AM
한우님
Billlie
Vote
Comment
Share
KIMSUHYEON
01/25/2022 12:19:39 AM
한우님
Billlie
Vote
Comment
Share
MOONSUA INA
01/23/2022 11:03:00 PM

Billlie
Vote
Comment
Share
moonsiblings
01/22/2022 11:29:45 PM
https://youtu.be/DksoGlwjzzY
Billlie
Vote
Comment
Share
HARAMKIM
01/22/2022 1:24:28 PM
We bring to climb in the Ranking so as not to be taken out of it!

Kim Haram ❤️ #Haram #KimHaram #BILLLIE
Vote
Comment
Share
MOONSUA INA
01/22/2022 11:55:53 AM

Billlie
Vote
Comment
Share
MoonSua Support
01/22/2022 5:42:34 AM

Billlie
Vote
Comment
Share
Mona Bug
01/22/2022 3:47:23 AM
https://youtu.be/YWGXeksVSQo
Billlie
Vote
Comment
Share
Mona Bug
01/22/2022 3:46:40 AM
https://youtu.be/DksoGlwjzzY
Billlie
Vote
Comment
Share
Billlie’ve and AROHA
01/22/2022 12:26:58 AM

Billlie
Vote
Comment
Share
moonsiblings
01/21/2022 9:56:06 PM

Billlie
Vote
Comment
Share
moonsiblings
01/21/2022 9:50:15 PM

Billlie
Vote
Comment
Share
__hana_
01/21/2022 8:08:48 PM
https://youtu.be/yauw5PozPzw
Billlie
Vote
Comment
Share
mochaseu
01/20/2022 11:03:07 PM
https://youtu.be/pDT9AeSeLVs
Billlie
Vote
Comment
Share
__hana_
01/20/2022 8:05:10 PM
https://youtu.be/i9jhxOwcaw0
Billlie
Vote
Comment
Share
Mona Bug
01/20/2022 1:19:23 PM

Billlie
Vote
Comment
Share
Mona Bug
01/20/2022 1:17:45 PM

Billlie
Vote
Comment
Share
Mona Bug
01/20/2022 1:29:03 AM
https://youtu.be/UvxRN7prLPg
Billlie
Vote
Comment
Share
소보로빵
01/19/2022 10:06:26 PM

Billlie
Vote
Comment
Share
__hana_
01/19/2022 8:55:27 PM
https://youtu.be/7Kn5WCVQMcQ
Billlie
Vote
Comment
Share
소보로빵
01/19/2022 3:33:34 PM

Billlie
Vote
Comment
Share
Mona Bug
01/19/2022 12:22:15 PM
https://youtu.be/QPH-5NiVQII
Billlie
Vote
Comment
Share
Mona Bug
01/19/2022 12:21:18 PM

Billlie
Vote
Comment
Share
MOONSUA INA
01/19/2022 9:43:17 AM

Billlie
Vote
Comment
Share
__hana_
01/18/2022 8:09:45 PM
https://youtu.be/pp6KK-c9Mf8
Billlie
Vote
Comment
Share
billlie 시윤
01/18/2022 3:52:53 PM
시윤😍
Billlie
Vote
Comment
Share
connyminhyuk
01/18/2022 2:24:39 AM

Billlie
Vote
Comment
Share
소보로빵
01/17/2022 7:27:32 PM

Billlie
Vote
Comment
Share
Mona Bug
01/17/2022 7:27:57 AM

Billlie
Vote
Comment
Share
Mona Bug
01/17/2022 7:27:15 AM

Billlie
Vote
Comment
Share
Mona Bug
01/17/2022 7:21:11 AM
https://youtu.be/zkTpffnGkJ8
Billlie
Vote
Comment
Share
Mona Bug
01/17/2022 7:20:46 AM
https://youtu.be/UvxRN7prLPg
Billlie
Vote
Comment
Share
Mona Bug
01/17/2022 7:19:22 AM
💙💎🦋
Billlie
Vote
Comment
Share
Mona Bug
01/17/2022 7:16:43 AM

Billlie
Vote
Comment
Share
Mona Bug
01/17/2022 7:15:46 AM
🍔✌🏻
Billlie
Vote
Comment
Share
Mona Bug
01/17/2022 7:14:20 AM
I like this pic ♥️
Billlie
Vote
Comment
Share
schedule2022. 1. 27. Thu
2022. 1.
SunMonTueWedThuFriSat