V_防彈少年團
V_防彈少年團
V_防彈少年團
V_防彈少年團V_防彈少年團VBTS
V_防彈少年團社區
খাদিজা জাহান
08/20/2022 3:01:17 AM

V_BTS
投票
評論
分享
DaisyToKim
08/20/2022 2:59:25 AM

V_BTS
投票
評論
分享
Yang Mi 67
08/20/2022 2:58:35 AM
https://youtu.be/kXpOEzNZ8hQ
V_BTS
投票
評論
分享
Pd0r
08/20/2022 2:58:27 AM
Vote CT on idol champ for SDA
V_BTS
投票
評論
分享
Natalia..
08/20/2022 2:49:47 AM
V
V_BTS
投票
評論
分享
jagusdtmy
08/20/2022 2:44:22 AM
https://youtu.be/2nY0spA5UL4
V_BTS
投票
評論
分享
Baby_taetae
08/20/2022 2:42:35 AM

V_BTS
投票
評論
分享
jagusdtmy
08/20/2022 2:41:37 AM

V_BTS
投票
評論
分享
binVKOOK
08/20/2022 2:39:20 AM

V_BTS
投票
評論
分享
vminku
08/20/2022 2:39:19 AM

V_BTS
投票
評論
分享
Aswathy
08/20/2022 2:36:58 AM

V_BTS
投票
評論
分享
kb.waneyi
08/20/2022 2:36:55 AM

投票
評論
分享
Aswathy
08/20/2022 2:36:43 AM

V_BTS
投票
評論
分享
Stasi
08/20/2022 2:29:18 AM

V_BTS
投票
評論
分享
Kim_Saara
08/20/2022 2:26:15 AM

V_BTS
投票
評論
分享
ychi0208
08/20/2022 2:16:56 AM

V_BTS
投票
評論
分享
KimLu ~DT~
08/20/2022 2:13:07 AM

V_BTS
投票
評論
分享
LuzMili ~DT~
08/20/2022 1:54:58 AM

V_BTS
投票
評論
分享
k.vanila
08/20/2022 1:54:58 AM
태형이의 결점 없는 얼굴이 너무 보기 좋고 힐링이 되고 있어요. 보세요, 저는 그가 이해심이 많고 사랑하는 우리의 친한 친구가 될 수 있을 것 같은 느낌이 들어요. 그의 크고 아름다운 눈은 따뜻함으로 가득 차 있고 그의 가장 달콤한 미소는 가장 추운 날들을 따뜻하게 해줄 수 있습니다.💜🤗
V_BTS
投票
評論
分享
k.vanila
08/20/2022 1:54:34 AM
태형이의 결점 없는 얼굴이 너무 보기 좋고 힐링이 되고 있어요. 보세요, 저는 그가 이해심이 많고 사랑하는 우리의 친한 친구가 될 수 있을 것 같은 느낌이 들어요. 그의 크고 아름다운 눈은 따뜻함으로 가득 차 있고 그의 가장 달콤한 미소는 가장 추운 날들을 따뜻하게 해줄 수 있습니다.💜🤗
V_BTS
投票
評論
分享
k.vanila
08/20/2022 1:54:18 AM
https://youtu.be/p8npDG2ulKQ
V_BTS
投票
評論
分享
귀요미타타
08/20/2022 1:52:01 AM
하늘에서 내려온 것 같이 놀랍고, 반박할 수 없는 
아름다움 너라는 명품 김태형💎 우리 태형이는🍀
세상의 빛 기쁨을 안겨 주러 땅에 내려온 천사같아
💜우리의 행복 우리의 사랑 언제까지나 함께해💜
V_BTS
投票
評論
分享
08/20/2022 1:50:13 AM
v
V_BTS
投票
評論
分享
Yjeonnie
08/20/2022 1:44:31 AM

V_BTS
投票
評論
分享
yesy
08/20/2022 1:42:46 AM
V
V_BTS
投票
評論
分享
bounty
08/20/2022 1:40:50 AM
https://youtu.be/gQlMMD8auMs
V_BTS
投票
評論
分享
bounty
08/20/2022 1:40:04 AM

V_BTS
投票
評論
分享
bounty
08/20/2022 1:37:42 AM

V_BTS
投票
評論
分享
vlegend♡♡
08/20/2022 1:35:26 AM

V_BTS
投票
評論
分享
그므시라꼼
08/20/2022 1:33:41 AM

V_BTS
投票
評論
分享
bearthv♡
08/20/2022 1:30:12 AM
V
V_BTS
投票
評論
分享
vlegend♡
08/20/2022 1:25:30 AM

V_BTS
投票
評論
分享
Thin Mint
08/20/2022 1:24:05 AM
https://youtube.com/watch?v=bM-QFSmgDgo&feature=share
V_BTS
投票
評論
分享
증구가아아
08/20/2022 1:22:50 AM
https://youtu.be/3YjPKVavDPI
V_BTS
投票
評論
分享
liii7-
08/20/2022 1:22:41 AM

V_BTS
投票
評論
分享
giovanna678
08/20/2022 1:20:40 AM

V_BTS
投票
評論
分享
증구가아아
08/20/2022 1:20:31 AM

V_BTS
投票
評論
分享
vlegend☆☆
08/20/2022 1:20:27 AM

V_BTS
投票
評論
分享
vlegend☆☆☆
08/20/2022 1:20:01 AM

V_BTS
投票
評論
分享
cute baby
08/20/2022 1:17:35 AM

V_BTS
投票
評論
分享
huangzx
08/20/2022 1:17:31 AM

V_BTS
投票
評論
分享
NotTheGirlUFell
08/20/2022 1:15:04 AM
Vote for Christmas Tree on IDOLCHAMP 💜

https://youtu.be/lj8TV9q59P4
V_BTS
投票
評論
分享
NotTheGirlUFell
08/20/2022 1:13:35 AM
💜
V_BTS
投票
評論
分享
yrp
08/20/2022 1:12:09 AM
https://youtu.be/idcJbsGekhw
V_BTS
投票
評論
分享
Giss ✿²
08/20/2022 1:12:08 AM

V_BTS
投票
評論
分享
Vlily
08/20/2022 1:10:42 AM

V_BTS
投票
評論
分享
lc_taehyung kth
08/20/2022 1:09:53 AM

V_BTS
投票
評論
分享
Habiba
08/20/2022 1:09:43 AM
https://youtu.be/BnK-9nCaaIw
V_BTS
投票
評論
分享
Habiba
08/20/2022 1:08:46 AM

V_BTS
投票
評論
分享
BTS_112
08/20/2022 1:07:51 AM
💜💜
V_BTS
投票
評論
分享
行程表2022. 8. 20.
2022 8
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31