Mina_TWICE
Mina_TWICE
Mina_TWICE
Mina_TWICEMinaTWICE
Mina_TWICE커뮤니티
! 트와이스❤
07/02/2022 12:22:02 AM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
minasarmpits
07/02/2022 5:42:42 PM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
MiNa yeon❤
07/02/2022 12:55:56 AM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
ᜋ̊ᜆᜅ᜔
07/02/2022 12:11:55 AM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
minari97
07/02/2022 12:29:13 AM
Doughnut 200days🎉💖
Mina_TWICE
투표
댓글
공유
uminyan
07/02/2022 12:49:34 AM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
grace( ꈍᴗꈍ)
07/02/2022 12:00:40 AM
📌1등글 (1st post)
출처: Jm (Made by Jm)

🌕트와이스 미나컴 부관리자 모집🌕

💬조건
-보유한핱 3만 이상
-미나, 트와이스 관련 컴 14렙 이상
-미나로 최애 고정가능하신분
-다른 커뮤니티의 관리자/부관리자를 맡고 있지 않으신분
-카카오톡 오픈 채팅 가능한분 (배너팀 채팅방 관리 가능하셔야 합니다)
-2010년 혹은 그 이전 출생인 분
-한국어 & 영어로 소통이 가능하신분 (번역기 사용 가능)
-매일 배너를 올릴 수 있으신분 (최고 오전 중에)

양식: 애칭/ 나이/ 레벨 및 보유핱 캡쳐

신청: https://open.kakao.com/o/sPkpXLke

🌕TWICE MINA Community Deputy Manager Recruitment🌕

💬We are looking for someone who:
-have more than 30,000 hearts
-is in level 14 or higher in MINA or TWICE community
-can fix their favourite idol ro Mina
-is not an manager/deputy manager of another community
-can use Kakao Talk chat (Banner team chat room needs to be managed)
-was born in/before 2010
-can communicate in both Korean and English (translator is okay)
-can post a banner every day (at least in the morning)

Form: Nickname/ Age/ Level and heart owned screenshot
Mina_TWICE
투표
댓글
공유
Sylivia Kim
07/02/2022 12:00:29 AM
📌 2등글 ( 2nd post )
출처: jm 님 ( Made by jm)

월, 화요일 평일 및 기념일 배너는 MMF에게 보내주세요. ( 미나 기념일 제외 )

🍭원스 단톡 TWICELAND
https://open.kakao.com/o/gNkfPvxd

🎈평일 배너 모집
[ https://open.kakao.com/o/sPkpXLke ]

🎈 기념일 배너 모집
[https://open.kakao.com/o/sPkpXLke]

🎶 비율이 맞지 않거나 출처 기재가 되어있지 않다면 사용하지 않습니다.
( 만약 배너 안에 출처가 기재되있지 않다면 꼭 출처를 말씀해주세요. )

🎶 2차가공이 가능한 사진으로만 만들어주세요.
( 3등글에 가공 가능 홈마분 리스트가 있습니다. 참고해주세요. )
Mina_TWICE
투표
댓글
공유
울쯔위
07/02/2022 1:00:49 AM
📌 3등글 ( 3rd post )
출처 :Jm ( Made by Jm)

[ 2차가공 및 로고크롭 가능 홈마분 리스트 ( List of fan pages allowed to edit & crop ) ]

미나 ( Mina )
(사진) 미라클 나잇님
https://twitter.com/miraclenight324
(사진) 꿈나라님
https://twitter.com/dreamnara0324
(사진, 영상) love me now!님
https://twitter.com/lovemenow_324
(사진) Count on mi님
https://twitter.com/CountOnMi_324
(사진) Alpha Crucis님
https://twitter.com/AlphaCrucis0324
(움짤) 당도 100님
https://twitter.com/SugarContents
(움짤) jazz number님
https://twitter.com/jazznumber_324

트와이스 ( TWICE )
(사진) 두두님
https://twitter.com/DooDoo_22
(사진) 올트와이스닷컴
https://twitter.com/alltwicecom
(사진) 디기님
https://twitter.com/digi0324
(사진) 발없는말님
https://twitter.com/Horse_Once
(움짤) 마라이스님
https://twitter.com/marais1001
(움짤) ND님
https://twitter.com/ninedreams1020
- 유별초희하뮤님 출처 ( 배포시 반드시 출처 기재 )

*사진 : picture / 움짤 : GIF
Mina_TWICE
투표
댓글
공유
서유
07/02/2022 12:14:40 AM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
dear minarí
07/02/2022 2:47:14 PM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
thankyoumina
07/01/2022 12:01:24 AM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
!    ୨ Minari Mingui ୧
07/02/2022 12:03:19 AM
❤❤ HAPPY DOUGHNUT 200 DAYS 🍩🍩
Mina_TWICE
투표
댓글
공유
Buds Pineda
06/15/2022 9:14:15 PM
Mina❤️❤️❤️
Mina_TWICE
투표
댓글
공유
TWICE_NATION
10/15/2020 3:31:22 AM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
BDZ manoyjoe
07/02/2022 10:14:12 AM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
JosephHsu
07/02/2022 1:19:54 AM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
Hryo Dua
07/02/2022 10:21:12 AM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
Carola Tl
07/02/2022 1:28:39 AM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
Sylivia Kim
07/02/2022 3:34:24 PM
https://youtu.be/imzLad_0fZM
Mina_TWICE
투표
댓글
공유
! 트와이스❤❤
07/02/2022 3:33:58 PM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
! 트와이스❤❤
07/02/2022 3:33:45 PM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
! 트와이스❤❤
07/02/2022 3:33:31 PM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
dear minarí
07/02/2022 2:46:22 PM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
dear minarí
07/02/2022 2:46:04 PM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
mina⚡
07/02/2022 2:24:09 PM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
L.Y
07/02/2022 12:11:48 PM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
BDZ manoyjoe
07/02/2022 10:14:37 AM
https://youtu.be/cgGUI06xVI4
Mina_TWICE
투표
댓글
공유
ilhem_일헴♡ᵒᵗ⁷₉
07/02/2022 9:12:58 AM
https://youtu.be/FF50-LY2Kro
Mina_TWICE
투표
댓글
공유
Carola Tl
07/02/2022 6:55:17 AM
https://youtu.be/jR8RUcxExIo
투표
댓글
공유
Four-leaf clover
07/02/2022 1:02:53 AM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
MiNa yeon❤
07/02/2022 12:55:47 AM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
mrado
07/02/2022 12:21:57 AM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
luzxtwice
07/02/2022 12:17:48 AM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
Momofindme3
07/02/2022 12:07:12 AM
https://youtu.be/CM4CkVFmTds
Mina_TWICE
투표
댓글
공유
SanaKo
07/02/2022 12:03:02 AM
https://youtube.com/playlist?list=RDcAvMGWLZCHA&playnext=1
Mina_TWICE
투표
댓글
공유
SanaKo
07/02/2022 12:02:48 AM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
!    ୨ Minari Mingui ୧
07/02/2022 12:02:03 AM
https://youtu.be/VcOSUOpACq0
Mina_TWICE
투표
댓글
공유
!    ୨ Minari Mingui ୧
07/02/2022 12:01:25 AM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
!    ୨ Minari Mingui ୧
07/01/2022 11:59:45 PM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
"SUPERIOR YOO"
07/01/2022 11:23:17 PM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
Taste of Twice
07/01/2022 11:22:13 PM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
林娜琏
07/01/2022 11:21:34 PM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
林娜琏
07/01/2022 11:21:19 PM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
misamohyo24
07/01/2022 11:20:59 PM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
misamohyo24
07/01/2022 11:20:46 PM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
swandive37
07/01/2022 11:11:57 PM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
swandive37
07/01/2022 11:11:32 PM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
37AriesMi
07/01/2022 11:10:47 PM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
324AriesMi
07/01/2022 11:09:53 PM

Mina_TWICE
투표
댓글
공유
스케줄2022. 7. 2.
2022 7
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31